Cpoint championships 2020 and Protocol Covid-19 Kartraces 2020

23 april 2020

Na de persconferentie van onze minister-president gisteravond is het er niet duidelijker op geworden voor veel karters en motorsporters.
Hoe gaat het nu met de karting, worden de kampioenschappen afgelast, wanneer kunnen we weer karten, zijn veel gestelde vragen aan ons.

Voor zover wij begrijpen is de datum 1 september van toepassing op de grote evenementen zoals dance events, muziek festivals en ook motorsportwedstrijden met heel veel bezoekers die onderhevig zijn aan een vergunning van de gemeenten, zoals de TT (100.000) en Zwarte Cross (250.000 bezoekers). Hieronder vallen onze evenementen niet!
 
Omdat de datum 19 mei nog steeds geldt voor alle overige evenementen gaan we er vanuit dat we rond die datum een nieuw overheidsbesluit tegemoet kunnen zien waarin ook de motorsporten aan bod komen.
We hebben contact gelegd met de KNAF en hebben een aantal verzoeken neergelegd.
 
In afwachting van dit gebeuren hebben we niet stil gezeten. Toen minister Wiebes een paar weken geleden bekendmaakte dat iedere branche verantwoordelijk is voor haar eigen plan, haar eigen protocol, om weer te kunnen starten hebben we meteen een start gemaakt met een “Cpoint protocol Covid-19 kartwedstrijden 2020”, waar vandaag de laatste hand aan is gelegd.
Een protocol waarin alle voorkomende zaken aan bod komen, zie het als een bijzonder reglement voor al onze kartwedstrijden.
Zodra het licht op groen komt kunnen we dan ook meteen aan de slag. Uiteraard informeren we u van tevoren uitgebreid over de nieuwe en aanvullende richtlijnen.
 
Alle inschrijvingen laten we sowieso staan totdat we in overleg met de banen en organisaties een nieuwe kalender presenteren, want dat er geracet zal worden staat vast. We zijn niet voor één gat te vangen en gaan samen met u er weer iets moois van  maken.
 
Hopende u vooraleerst voldoende in kennis te hebben gesteld.


After the press conference of our Dutch Prime Minister last night, it was not clear to many go-kart and motor sportsmen.
How is karting going, are the championships being canceled, when can we go karting again?
 
As far as we know, the date 1 September applies to major events such as dance events, music festivals and also motorsport competitions with many visitors who are licensed by the municipalities, such as the Dutch TT (100,000) and Black Cross (250,000 visitors)). This is exclusive of our events!
 
Since the date of May 19 still applies to all other Dutch events, we assume that we can expect a new cabinet decision around that date that also includes motorsport.
We contacted KNAF and made a number of requests.
 
We have not waited for this to happen. When our Minister Wiebes announced a few weeks ago that each sector is responsible for its own plan, its own protocol, to be able to start again, we immediately started with a “Cpoint protocol Covid-19 kart competitions 2020”, where the finish touches today is being laid.
A protocol in which all common matters are discussed, see it as a special arrangement for all our karting competitions.
As soon as we can start our competitions, we can start right away. Of course we inform you in advance about the new and additional guidelines.
 
We leave all registrations until we present a new calendar in consultation with the Dutch and Belgian circuits and organizations, because it is certain that racing will take place. Together we are strong and we will make something beautiful again.
 
Hoping to have informed you in the first place.